NRI iMobile App Demo Videos

Login Demo     View
Login Demo    
View
New Debit Card Request Demo     View
New Debit Card Request Demo    

 

View
Manage Debit Card Demo     View
Manage Debit Card Demo    

 

View
Inactive/Dormant Account Activation Demo     View
Inactive/Dormant Account Activation Demo    

 

View
Linking of Accounts Demo     View
Linking of Accounts Demo    

 

View
Update PAN Demo     View
Update PAN Demo    

 

View
Update E-Mail ID Demo     View
Update E-Mail ID Demo    

 

View
Shop Tab Demo     View
Shop Tab Demo    

 

View
Interest Certificate & Account Statement Demo     View
Interest Certificate & Account Statement Demo    

 

View
FD Demo     View
FD Demo    

 

View
Add Payee & Funds Transfer Demo     View
Add Payee & Funds Transfer Demo    

 

View
Make Bill Payments Demo     View
Make Bill Payments Demo    

 

View
Update FATCA/CRS Details Demo     View
Update FATCA/CRS Details Demo    

 

View
Subsequent NRE/NRO Account Opening Demo     View
Subsequent NRE/NRO Account Opening Demo    

 

View
Update Re-KYC Demo     View
Update Re-KYC Demo    

 

View